La Regidoria d'Esports, tenint en compte el que es disposa en el Pla Estratègic de Subvencions de l'Excm. Ajuntament d'Orihuela, així com en l'Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions de l'Ajuntament d'Orihuela i a l'empara de les competències municipals pròpies en matèria esportiva que regula la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local en el seu art. 25.l, així com la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i la Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física a la Comunitat Valenciana en els seus respectius arts.7.2b, 7.2i, 7.3c, 7.7 i 7.8, convoca per concurrència competitiva la concessió de subvencions amb l'objectiu d'ajudar al teixit associatiu esportiu de la nostra ciutat i contribuir al foment de l'esport en totes les seues expressions en el municipi, durant la corresponent temporada esportiva i anualitat.

La Línia 1, denominada “A entitats esportives i esportistes individuals per la seua participació en competicions modalitat individual i/o per equips, i l'organització, promoció, desenvolupament i col·laboració en activitat física i/o esdeveniments esportius complementaris a l'activitat principal del club”, està destinada a sufragar les despeses inherents a la participació dels esportistes de clubs, seccions esportives o persones físiques, a través d'actuacions individuals o per equips, en competicions esportives de qualsevol àmbit durant la temporada esportiva de la convocatòria de subvenció, així com l'organització, promoció, desenvolupament i col·laboració en activitats i esdeveniments esportius complementaris a l'activitat principal del club.

La Línia 2, denominada “A Entitats Esportives per la gestió de les diferents competicions esportives on participen els alumnes de les Escoles Esportives Municipals d'Orihuela”, està destinada a sufragar les despeses inherents a l'organització de les diferents competicions esportives on participen els alumnes de les Escoles Esportives Municipals que gestiona la Regidoria d'Esports de l'Excm. Ajuntament d'Orihuela, durant la temporada esportiva corresponent.

La Línia 3, denominada “A Centres Educatius del municipi d'Orihuela, participants en la fase intermunicipal dels Jocs Esportius Municipals d'Orihuela durant el curs escolar corresponent i CEE del municipi d'Orihuela per la seua participació en les jornades d'esport adaptat organitzades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport”, està destinada a sufragar les despeses inherents a l'organització, desenvolupament o participació en programes d'Esport Escolar.

De conformitat amb l'estipulat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques, la relació entre les Administracions Públiques i les persones jurídiques ha de ser obligatòriament per mitjans electrònics. Per consegüent, la tramitació de tot el procediment de concessió de subvencions es realitzarà en la Seu Electrònica Municipal: https://orihuela.sedeelectronica.es. A aquest efecte, és necessari per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica posseir un Certificat Digital, o DNIe o els sistemes de claus concertades de Cl@ve.

Accés a enllaços d'interés:

                   
Concejalía de Deportes
Tel. 96.607.61.00 Ext. 3400
email: deportes@orihuela.es

Departamento de Administración
Tel. 687.666.665
email: deportes.orihuela@serveforyou.es
Departamento Deporte Escolar
Tel. 687.666.686
email: deporteescolar@orihuela.es

CDM Playas de Orihuela
Tel. 603.749.826
email:recepcionorihuela@vectoris.es